DAIM VIDEO KAWM TXUJCI UAS YOG UA LOS NTAWM LUB NTIAJTEB NO COV HAIVNEEG TSISMUAJ TEBCHAWS

 

Earth Peoples yog ibdaim video los kawm kom paub thiab ceejfaj uas yog tsim los ntawm txhua haivneeg tsismuaj tebchaws. Teg haujlwm no yog sibkoom ua los ntawm cov haivneeg tsismuaj tebchaws tau sibcog phoojywg uake nyob thoobplaws lub ntiajteb no. Peb lub vajloog phoojywg no los koom ua daim video no txog lawv tej teebmeem, chawnyob, kevlig kevcai los pab lawv ua ib qho cuabyeej kev kawm txawjntse rau lawv haivneeg, thiab tej kev muaj nuj nqis ntawm lawv haivneeg. Cov koomtes no lawv yuav tau nqa lawv li duab thiab suab pajnruag tuaj tso rau.

Daim video no yuav tso tau yam yoojyim, pomzoo, thiab nkagsiab zoo. Nyob rau ntawm cov haivneeg tsis muaj tebchaws cov tub ntxawjntse txhais tes, daim video no yuav yog ibqho cuabyeej los qhia rau lawv haivneeg kom lawv muaj kevkawm ntxawj ntse. Cov dabneeg no yuav qhia los ntawm lawv tus uas paub lawv cov haivneeg tsismuaj tebchaws nyob rau lawv cheebtsam txumtim nyob lub qab ntuj no. Cov suab haislus no yuav txhais los hais ua lus Portuguese, Spanish, English, Russian, Chinese, Japanese, Hmong, thiab ntau yam lus cov haivneeg tsismuaj tebchaws. 

 

Lub homphiaj kom neeg xav saib:

Lub homphiaj kom neeg yuav tsum xav saib yog yuav hais cov haivneeg tsismuaj tebchaws tsom nraim rau cov menyuam yaus, thiab cov hluas uas nyob rau cov thajtsam tsismuaj txujci uas yeej tsis paub txog lub ntiajteb no li. Txawm hais tias muaj ntau thajtsam nyob nrugdeb heev los nws yeej muaj chaw tso cov video no yog nws tawm mus ib cheebtsam li ob peb teev los yog ib hnub kevdeb rau ntawm lawv cov kooshaum los yog cov chaw qhia.

 

Lub Tsib Lus:

 • Yuav tau nrhiav cov lus kaw tau thiab cov duab coj los rau cov saib no kom lawv pom tau hais tias cov haivneeg tsis muaj tebchaws tej kevlis kevcai, kamnoj kev haus, thiab chawnyob zoo licas nyob thoojplaws lub qabntuj no.
 • Los sibkoom tswvyim nrhiav txoj haukev rau cov neeg tsis muaj tebchaws no taug.
 • Qhia txog kev ceevfaj txog ntau yam teebmeem uas yuav raug rau covneeg tsis muaj tebchaws no thiab lawv cheebtsam chawnyob thiab nrhiav kev los tivthaiv licas.
 • Qhia txog lawv txojcai yuav ua cas thiaj nrhiav tau thiab yuav siv licas kom txhua tus paub.
 • Yuav kom nrhiav kev sibcuag muslos thiab sib koomsiab kom lubzog loj thiaj mus txog raws li txojkev ntawm lub homphiaj.
 • Yuav kom mobsiab mus komtes nrog rau cov haivneeg tsismuaj tebchaws ntawm cheebtsam yus nyob, thoobplaws lub tebchaws yus nyob, los yog mus koom cov tebchaws sabnraud mus hais txog yus cov neeg tej teebmeem thiaj yuav txiavtxim siab ua tau ibyam dabtsi.
 • Yuav nrhiav kev qhia kom tibneeg lawv muaj peevxwm nthuav tawm lawv tej teebmeem thiab tej yam lawv tsis txausiab tuaj.
 • Yuav muab kev txawjntse kom lawv nkagsiab zoo txog kev sib coglus ntawm lawv lubzos, lawv lub tebchaws, thiab lwm cov tebchaws sab nraud.
 • Yuav qhia kom sawvdaws muaj peexwm ibyam thiab kom khaws yusli keeb kwm kevlig kevcai mus tag ib txhis.

 

Daim Video Teg Hauvlwm

1. Daim pheemthib Ntiajteb ( World Map)
Cov kab ntiajteb hauv daim pheemthib thiab tej roobhav sibsua licas li tej kev kawm txog li:
 • Globe
 • Flat map
 • Topographic map
 • Continents
 • Regions
 • Countries
2. Tej yam ntujtsim uas qhovmuag pom tau
Tej yeebyaj duab ua tso suab pajnruag nrog
 • Hiavtxwv
 • Ncovntuj Ntiajteb
 • Sab Europe
 • Amekas Qaumteb (North America)
 • Mexico, Amekas Nrabteb thiab Cov cheebtsam ntug hiavtxwv
 • Amekas Qabteb
 • Auvtaslias thiab Nws Sab Ntugdev
 • Asia Hnubtuaj thiab Asia Hnubtuaj Qabteb (Southeast Asia)
 • Asia Qabteb
 • Ntawm Nruabnrab Hnubtuaj (Middle East)
 • Sab Ze Hnubtuaj
 • Arabian thiab nws cov Roobncau
 • Hnubtuaj Africa
 • Plawvteb Africa
 • Qaumteb thiab Hnubpoob Africa
 • Qabteb Africa
3. Kamnoj kevhaus ntiajteb tej teebmeem
Yuav los sau txog huabcua, dejnag, thiab tibneeg uas yog ib qho yamntxwv uas ua teebmeem rau Daim Av.
 • Tej muaj nujnqis uas muab rho sivtag xws li nyiaj, kub, xyoobntoo, pobzeb, roj thiab ntau yam
 • Cov huabcua phem uas tibneeg tsim es raug rau tej dejhaus, hiavtxwv, av, thiab nruabntug.
 • Tej chaws tsim tau lojheev xwsli cov pasdej tauv, kev, kav nqusroj, chaw khawb nyiaj, kub thiab ntau qhov.
 • Neeg coob dhau lawm
 • Huabcua phem uas yog ntuj ua
 • Tej huabcua zoo uas ploj zuzus lawm
 • Muab tej ntses noj tag
 • Tej kev sib haumxeeb ntawm txhua haivneeg ploj zuzus lawm
 • Tej av muaj dej, havzoov, thiab dejntws ploj zujzus lawm.
 • Kev txawjntse uas tsim ubno ntxaus ntshai heev
 • Kev nyias nyob nyias ntawm txhua haivneeg
 • Lub ntiajteb tej teebmeem
4. Cov Videos ua los ntawm cov haivneeg tsismuaj tebchaws thoobplaws ntiajteb.
 • Cov duab yeebyaj uas los ntawm cov haivneeg tsismuaj tebchaws nyob txhua meemav
 • Yamntxwv uas yog lawv tej suab pajnruag ntawm txhua haivneeg tsismuaj tebchaws nyob txhua meemav.
 • Txhua tsav lus uas cov neeg tsismuaj tebchaws no paub hais nyob txhua meemav.
5. Tus teebpheem ntiajteb uas cov neeg tsis muaj tebchaws nyuajsiab heev txog
 • Tsis muaj tebchaws
 • Ua tsis tau li yus lubsiab nyiam
 • Tsis muaj cai los nrog luag aws ciamdej ciamav.
 • Tsis muaj cai nrog luag tsim dabtsi
 • Nrojtsuag ploj zujzus lawm, khoom lom muaj ntau zuzus tuaj, thiab yuav muaj cai los pab tau li cas.
 • Tejchaw tsim los siv lojheev uas yuav raug rau cov neeg tsismuaj tebchaws tej chawnyob.
 • Kev muaj cai uas kom lub tebchaws lawv nyob yuav tsum txais paub lawv yog ib haivneeg tsis muaj tebchaws.
 • Muab kom tau thiab hais kom tau txojcai neeg ntiajteb los siv.
 • Paub txog kamnoj kevhaus thoobplaws lub qabntuj.
 • Kom paub txog tejyam kev sib coglus uas tsis muaj neeg paub los ntawm yus lub tebchaws thiab lwm lub.
 • Kev txwv tsis pub ua yusli kevlig kevcai.
 • Kev cais ntsevmuag thiab nqaivtawv
 • Kev tivthaiv tejchaw yus povhwm
 • Ib leeg los yog sawvdaws txoj cai xws li kev khwv nyiajtxiaj, nyob, kablis kevcai, kev uanom uatswv, kev txawj ntse, yusteej yustug, kev kawm kablis kevcai, thiab pojkoob yawmtxwv tej teejtug.
6. Cov haivneeg tsismuaj tebchaws txoj haukev
Qhovmuag yuav tsum los pom kom txog hais tias cov haivneeg tsis muaj tebchaws tabtom tuaj hais txog lawv txojcai
 • a) Kev nyob thiab nojhaus

 • Sawvdaws tabtom tshawb thiab los nug txog li av, thiab daim pheemthib uas tswj tej ntaub ntawv. (see education)
 • Kev povhwm txog tej xyoobntoo nroj tsuag thiab kho kom tau tej chawnyob rov komzoo thiab cogdua xyoo ntoo kom tej chawnyob rov zoo li qub thaumub.
 • Muab tej noob xyoobntoo los sibtov uake cog kom tau ntau yam kom tau cov tseem.
 • Dejtaws siv yuav tsum muablos ntawm tej tshuab cav tsim tau los siv li cua thiab tshavntuj.
 • Tej chaw cog xyoobntoo uas yuav cog tau coj rov mus tso rau tej havzoov li ntuj tsim thaumub.
 • Khaws tej ntaub ntawv cia tausaib seb cog xyoobntoo li cas thiaj zoo.
 • Yuav teej ibpab tuaj qhia txog kev fwm thiab cog xyoobntoo.
 • b) Kev hais cai, uanom ua tswv

 • Yuav tsum tau mus kom nrog nomtswv yus lub zos, cheebtsam yus lub tebchaws, thiab twm mus cov tebchaws sabnraud saib txog kev txiavtxim uas lawv ua ibyam dabtsi
 • Muaj peevxwm kawm kom paub txog txhuayam sibtxawv.
 • Tawmsuab kom tau li ibpawg los txiajtxim siab uake.
 • Kev phoojywg sibkoom tes ua komtau.
 • c) Kev kawm ntxawjntse
 • Cov neeg tsismuaj tebchaws yuav tsum tuav komtau ntau yam kev kawm txawjntse ntawm lawv li tejyam keebkwm uas muab sautseg los yog hais ntawm ncauj, tej kev nojnyob, tawm suab uanom uatswv, qauvtxuj kos tseg, los yog kev ntxawjntse ntawm lawv haivneeg.

 • Cov laus thiab hluas yuav tsum sau tej phau ntawv txog lawv cojlus rau lawv covneeg siv.
 • Yuav tsum khaws kom tau tej dabneeg los tej lus qhuab ntuas ntawm cov laus.
 • Yuav tsum khaws kom tau daim map lawv nyob, thiab tej kamnoj kevhaus, kevlis kevcai uas thaumub los txog tamsino.
 • Sibqhia tej kev tau pom dhau los lawm rau yus cov tub kawm ntxawjntse ntawm yus haivneeg.
 • d) Kablis Kevcai
 • Nco ntsoov yus pojywm txwvkoob txoj kev.

 • Yuav tsum muaj kevkwm yus covlus nyob rau tsev kawmntawv.
 • Qhia kom tau yusli kevlis kevcai ua neej rau lwm cov.
 • e) Kev nojqab haushuv
 • Yuav tsum muaj ib qho chaws tswj kev moobnkeeg rau cov haivneeg tsismuaj tebchaws

 • Yuav tsum los koom nrog yus lubzos chaw khomob thiab yuav tsum sivtau yusyam uas yeej ibtxwm siv poj uatseg yawm uacia.
 • Qhia thiab tshaj kom lwm cov chaw khomob paub txog tejyam uas pojkoob yawmtxwv ibtxwm siv los kho mob li txhua lwm haivneeg nyob lub ntuj no.
 • Khaws komtau li tej tshuaj ntsuab, yuav nrhiav thiab muab licas, thiab yuav cojlos qhia tibneeg siv licas.
 • f) Tshajxov (Media)
 • Yuav tsum tsim komtau tegnum uas hais txog cov neeg tsismuaj tebchaws rau cov yeebyaj xovxwm.

 • Ua kom tau Video and film
 • Kos tej qauvduab tseg (The arts)
 • Rau hauv Xovtoojcua (Radio)
 • Cov tub sau xovxwm sau tawm (Journalism)
7. Qhia txog kev Ncajncees (Promotion of Rights)
 • United Nations lub luag hauvlwm
 • Cov Haivneeg Tsismuaj Tebchaws thiab UN txoj cai
 • UN qhov chaws mus foob rau hauv
 • Lwm qhov chaws uas yuav mus foob tau.
8. Earth people teg hauvlwm uas yuav tsum khaws komtau txhua yam thoob plaws lub ntiajteb.
Tsis hais txog hais tias peb yog haivneeg dabtsi los coj dabqhuas li cas, peb sawvdaws yog daim Av li tibneeg. Yog lintawd, peb sawvdaws thiaj muaj txojcai los kom sibkoomtes hais txog tejyam uas tsis zoo yuav tsum raug khodua. Txojcai no nws yuav ua tau kom daiv Av rov zoo li qub thaum ub thiab kom noobneej neeg tsuas muaj lubneej mus ntxiv lawm tomntej.
 • Yuav tsum mus tshawb xyuas thiab nriab kev kho thiab lwm txojkev lospab
 • Yuav tsum kom tibneeg thiab tsiajtxu muajcai ibyam