TEG HAUVLWM HAUVDAIM VIDEO 

 

Earth Peoples' daim Video tegnum yog ua los txhawj thiab pab covlus tsimtseg ua yuav pab txhuatus los koom lub Vajloog Earth Peoples li hauvlwm yog ua los ntawm kev sibntseeg uas los koom uake tsis yog los ua lagluam, los yog ibzag yeebyajduab los nrhiav nyiaj rau cov haivneeg tsis muaj tebchaws.

 

KEV SIBKOOM TES:

Cov Neeg Txawjntse uas paub txog tes dejnum no yuav qiv lawv txoj kev txawj tshaj los pab rau txoj haujlwm no.

Phoojywg Sibkoom Tes muaj feecuam sibpab muab kom taus txhuayam xwsli ntaubntawv, duab, xovxwm, puavpheej, suab pajruag, los ntawm lawv cheebtsam thiab thajchaw lawv nyob ntawd. Cov phoojywg sibkoom yuav muaj feemcuam nyobze ntawm nws cov neeg, nrog lawv sibtham, sibcuag muslos, nrog lawv tej kooshaum sibtawm tswvyim thiab sibcuag muslos muab txhuayam tso rau daim video no. Cov phoojywg no yuav tsum qhia kom txhua tus paub, muab kevpab txhua yam, yuav muaj feecuam sau ntawv sibcuag muslos ntawm nws haivneeg tsis muaj tebchaws, pabpawg neeg, thiab lawv tej khooshaum, muab daim video txhais ua haivneeg ntawd cov lus, thiab faibrau kom thoobplaws.

Ibpab Sawv Ntaus Ntej yog yuav tsim kom tau los ntawm kev phoojywg thiab sib koomtes ntawm txhua haivneeg tsismuaj tebchaws uas yuav muab kev koomsiab tagnrho rau lawv tesnum thiab paub txog txhua yam teebmeem uas cov haivneeg tsis muaj tebchaws raug tsimtxom. Nws yuav yog lawv lub luag hauvlwm uas lawv yuav ua rau cheebtsam lawv yuavpab ntawd thiab lawv txojkev txawjntse uas lawv paubzoo txog hom haujlwm no.

 

Yuav kom kev sibcuag mus los tau zoo, Earth Peoples yeej nrhiav tau txhia yam kev tshajxo xws li neeg xa ntawv, xa saum huabcua, xovtoojcua, hauv webtsite, losyog xa hauv computer email thiaj sibpab tau kev sibcuag muslos nrog rau cov tebchaws phoojywg thoob plaws lub qabntuj no.

Lub tsiblug ntawm Earth Peoples qhovchaw (Website) tsis yog tsim los rau cov neeg sabnraud saib, nws yog tsim los kom cov koomtes phoojywg tau los sibtawm tswvyim uake, thiab sibtxuas lus komtau xwb. Yeebvim yog qhov chawno yog ib qhov chaw uas tuaj ua haujlwm uake sibpauv tswvyim xwb nws yuav muaj tagnrho peb tej keebkwm,ntaub ntawv, tej tswvyim tau sau tseg mas thiaj li yuav tsum muaj tus yawmsij (password) thiaj nkag tau kom tsis muaj lwm tus nkag tau hlo li; ntxij ntawd qhov tseebceeb tshaj yog peb yuav tso tej ntaub ntawv sau tau tseg, tej duab thiab txhua yam kom cov phoojywg sibkoom tuaj qhib tau saib sibpauv tswvyim.

 

KEV TSHAJ TAWM

Nws yuav muaj plaub qib:

  1. Thaum xubpib no yuav txiav cov yeebyaj duab kom luv tsawv (short edited clips of the video) los tso tawm rau Earth Peoples qhov website
  2. Nyob them ob, daim video uas tseem tabtom ua yuav muab faib pub rau cov phoojywg koomtes saib, thiab muab rau cov neeg tsis muaj tebchaws ntawd lawv cov kooshaum saib seb lawv xav licas.
  3. Nyob them peb, yuav los qhib tsuam xyuas daim 1 ½ teev ntev yeebyaj duab(video) uas ua tau tiav lawm no nyob rau hauv United Nations Headquarters nrog rau cov sawvcev ntawm txhua haivneeg tsis muaj tebchaws nyob thoob plaws lub qab ntuj.
  4. Nyob them kawg, daim Yeebyaj Duab(VHSVideo) no yuav muab faib rau cov phoojywg uas sibkoom,thiab lawv haivneeg tsis muaj tebchaws cov kooshaum, cov tub txawjntse, thiab cov pejxeem pabpawg sibze. Sawvdaws cov phoojywg sibkoom yuav coj daim video no coj mus tso pub rau cov haivneeg tsis muaj tebchaws tej tub txawjntse, cov tawmsuab, lawv tej kooshaum, thiab tej pabpawg cojmus kawm rau lawv tej chaw sibtham, sibntsib, chaw kavkiab, los yog tej chaw koomtxoos.

Peb xavkom cov haivneeg tsismuaj tebchaws yeejmeem muab copy sibpub mus saib lawm tomntej tsuav txhob cojmus ua lagluam muag yuav nyiaj xwb.