อะไรคืองานของเรา

เอิร์ธ-พีเพิล คือ องค์กรที่ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือคนพื้นเมืองทุกเพศทุกวัย
รวมไปถึงการให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนสิทธิของคนพื้นเมือง

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร คือ
เพื่อถ่ายทอดงานวีดีโอเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปยังคนทั่วโลก
โดยองค์กรจะส่งเสริม และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคนพื้นเมืองไปสู่สังคม

เราจะให้การสนับสนุนสิทธิของชนพื้นเมืองในฐานะสื่อ และ
นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะของชนพื้นเมืองและเรื่องราวของชนพื้นเมือง
ในสภาวะปัจจุบันของสังคม

นอกจากนี้องค์กรยังให้การสนับสนุนความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
รวมไปถึงพืชและสัตว์เพื่อให้การสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองความงดงามทา
งธรรมชาติ