COV NTSIAB LUS LUB HOMPHIAJ

Earth Peoples yog ib lub sibkoom puagncig los ntawm covneeg tsismuaj tebchaws nyob xws li peb tej yawg, pog, niam, txiv, laus, hluas, thawjcoj, cov tsistxaus siab, cov txawjntse, nrog rau li cov kooshaum loj thiab me los sibkoom tes ua ke hais txog txoj kev ncaj ncees rau txua haivneeg tsis muaj tebchaws

Peb lub homphiaj yog ua kom tau ibdaig video los ua ib qhov cuabyeej los sibqhia, sibpauv tswvyim, thiab txhua yam los sibpab hais txog txhua haivneeg uas tsis muaj tebchaws tej teebmeem niajhnub no nyob thoobplaws ntiajteb.

Nyob rau txhua yam peb ua yuav pabtau lub dagzog ntawm txhua haivneeg tsis muaj techaws xws li qhia tau lawv txiavtxim siab lawv tus kheej, thiab tej kamnoj kevhaus ntawm lawv cheebtsam uas xws li txhua haivneeg tsis muaj tebchaws uas nyob thoobplaws lub ntiajteb.

Nyob rau Earth Peoples, nws yog peb lub luag haujlwm zoosiab txaistos txhuayam kev zoonkauj uas nyob rau daim Niam Av Luajpua uas ploj zujzus lawm xws li kev haumxeeb ntawm txhuayam xyoobntoo thiab tsiajtxhu sibtxawj twb nyob tau uake los ua ib qhovchaw haumxeeb thiab sibhwm nyob rau lub qab ntuj no.