LOS KOMNROG PEB

 

Peb lub homphiaj yog yuav ua komtau ib daim video, tsis yog tsimlos muag yuav nyiaj, coj los sibpab qhia txog cov haivneeg tsismuaj tebchaws. Daim video lub npe hu ua “Earth Peoples” yog sibkoom tes tsim tawm ntawm lub vajloog uas cov haivneeg tsismuaj tebchaws cov tub txawjntse nyob thoobplaws lub qabntuj no.

Cia li muab peb lub dagzog, lub zeemmuag, tejkev peb raug dhau los lawm, thiab peb tus npausuav coj los uake. Cia li sibkoom tes los hais txog peb tej teebmeem thiab lub zeemmuag pom coj los khi pebcia hais tias peb yog tibneeg ntuj tsim los rau daim av tibyam nkaus.

Nyob rau qhov kev sibkoom tswvyim thiab siv tej hlwb zoo los komtes uake, peb yuav muajcai los khaws peb qub kevlis kevcai, siv kev sib tshajmoo xavmaim tshiab no los ua kom tau ib qho cuabyeej los kav peb.

Peb lub vajloog phoojywg sibkoom no yuav qhib txais txhua tus, thiab los koom uake peb yuav ua kom txhua yam tshwmsim kom peb tau pom ntag.

Thov siv nej lub sijhawm los nyeem txog daim video qhia teg hauvlwm (Educational Video Project), thiab hais peb paub saib nej puas xavtias peb pib tau qhov yog.

Yuav kom peb sibpab tau, peb thov nej txhua tus phoojywg koomtes pab teb peb daim qauv lusnug thiab sau ib qho ntawv txog nej lub neej xa nrog ib daim duab tuaj. Thov qhia hais tias koj yog leejtwg, haivneeg dabtsi, nyob seemav lub tebchaws twg, kev nojhau ntawm koj thaj tsam zoo licas.

Please click here join us to fill out our questionaire.